T.C.

YARGITAY

16. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/5954

Karar No: 2019/3294

Karar Tarihi: 08.05.2019

YARGITAY KARARI

Mahkemesi :Ceza Dairesi

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma

Hüküm: TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 53/1-2-3, 58/9, 62/1, 63. maddeleri gereğince hapis cezası ile mahkumiyetine dair istinaf başvusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

I-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16-956 Esas ve 2017/370 sayılı kararı ile onanarak kesinleşen, Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 sayılı kararında; “Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bir suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağı”nın kabul edildiği gözetilmekle,

Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olan temyiz aşamasında dosyaya konduğu anlaşılan sanığın bylock kullanıcısı olduğunu bildiren bylock tespit ve değerlendirme tutanağının duruşmada CMK 217/1’inci maddesi uyarınca sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

II-Kabul ve uygulamaya göre de;

1-Gerekçe ve kabulde dosya kapsamı ile uyumlu olmadığı ve herhangi bir delil de bulunmadığı halde örgütsel faaliyetler kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Daire Başkanlığı’nın 20.10.2017 tarihli veri inceleme raporuna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/68532 sayılı soruşturma dosyasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin fişleme yapıldığının tespit edilmesi ve sanık hakkında A5 kodunun kullanılmasının kabul edilmesi,

2-Suç tarihinin temadinin kesildiği yakalanma tarihi olan “24.05.2017” tarihi yerine gerekçeli karar başlığında “15.07.2016” olarak gösterilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, atılı suç için kanun maddelerinde öngörülen ceza miktarı gözetilerek tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Rize Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir